WIT KEPEK DADOS ALESAN ADEGING DESA KEPEK

immawan 21 Oktober 2019 06:51:27 WIB

SIDASAMEKTA KEPEKAdeging Desa Kepek estunipun katah pemanggih ingkang sedaya gadah landesan piyambak piyambak. Salah setunggalipun nyariosaken wonten ing jaman rumiyin, salah setunggalipun wali injih menika Kanjeng Sunan Kalijaga, bade nglajengaken lampah wonten ing papan ingkang kagem nglempak para sodagar / bakul  wonten ing tlatah Jawi sisih tengah kanti tujuan bade nyebaraken ajaran Agami Islam. Wonten saktengahing margi panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga rumaos sayah lan leren wonten ing papan kang katah wit witan.  Eloking kawontenan  wit-witan  kala wau sedayanipun nembe ketingal enom-enom utawi tasih kepek. Sarehning wit-witan kala wau dereng pun mangertosi naminipun, panjenenganipun mastani bilih menika Wit Kepek

Kangge mengeti kedadosan kasebat, panjenenganipun paring dawuh dumateng putra muridipun supados babat alas  wonten ing papan kasebat lan dipun paringi tetenger Kepek. Ewa semanten, wekdal sakmenika  Wit Kepek sampun  awis kita panggihi, kepara wonten ing Desa Kepek kantun wonten setunggal wit, jalaran Desa Kepek engkang rumiyen alas wegdal sakmenika samun dados kota.

Wit Kepek saget pun wastani jenis taneman  keras. Jalaran wit ipun saget ageng lan  saget gesang kanti wekdal ingkang dangu.  Witipun nlutuh lan sakperangan saget tuwuh sulur / oyot saking pang-pangipun.  Wohipun bunder-bunder alit ingkang  mapanipun nemplek wonten ing pang-pangipun. Godongipun kasap radi panjang kirang langkung 12 cm. Nalika jaman rumiyin godongipun ingkang taksih enem / pupus  ingkang warninipun taksih abrit dipun ginaaken kangge bahan pangan / sayuran warga masyarakat. Godongipun ingkang sampun tuwa sae sanget kangge pakan kewan ingon-ingon kadosta menda lan lembu.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa

Fanspage FB